Czym doractwo zawodowe dla dorołych róźni się od doractwa zawodowego dla młodzieży?

doradca

Często padają pytania, czym właściwie jest doradztwo zawodowe dla dorosłych i czym różni się od tego skierowanego dla młodzieży.

Doradcy zawodowi często kojarzeni są z osobami mocno związanymi z systemem polskiej edukacji – pracują między innymi w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Często jednak doradców zawodowych można spotkać w różnego rodzaju instytucjach rynku pracy – urzędach pracy, biurach karier i biurach pośrednictwa pracy.

Widać zatem, że systemowo w Polsce doradztwo zawodowe to dziedzina skupiona przede wszystkim na edukacji i rynku pracy. Do mniejszości należą osoby, które realizują się zawodowo jako freelancerzy lub zatrudnieni są w zupełnie odmiennych instytucjach i pełnią funkcję doradców zawodowych dla innych grup. 

Głównym zadaniem doradców zawodowych specjalizujących się w pracy z młodzieżą jest pomoc wyboru ścieżki edukacyjnej i nakierowywanie młodych osób na właściwą drogę rozwoju. Dzięki temu młodzież szkolna ma szansę bliżej poznać swoje możliwość i odkryć zainteresowania, które będą swoistym, życiowym drogowskazem do znalezienia możliwie najlepszej ścieżki kariery zawodowej.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku doradztwa zawodowego dla osób dorosłych, którzy z różnych przyczyn nie mają i nie mogą znaleźć stałej pracy. Czasem bezrobocie wynika nie tylko z kryzysu kariery zawodowej, ale również może być spowodowane urlopem macierzyńskim, zdrowotnym lub pobytem za granicą.

W takiej sytuacji doradztwo zawodowe skupia się na zasobach i ograniczeniach osoby niezatrudnionej, pomagając jednocześnie zaplanować cały proces wejścia na rynek pracy. Rolą doradcy zawodowego jest w tym przypadku ukierunkowanie na aktualizację, jak i dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do aktualnych wymagań w danej branży lub instytucji pracy. 

Doradztwo zawodowe dla dorosłych – czym jeszcze się wyróżnia?

Doradztwo zawodowe dla dorosłych, w przeciwieństwie do doradztwa dla młodzieży, ma o wiele szersze cele diagnostyczne. Doradca zawodowy w pracy z osobami dorosłymi skupia się przede wszystkim na doświadczeniach, wartościach i celach, które później musi odpowiednio umiejscowić w kontekście rodzinnym, społecznym, jak również środowiskowym. W przypadku tego typu doradztwa bardzo istotne jest sprawdzenie czy kompetencje i kwalifikacje zawodowe danej osoby są aktualne i adekwatne do oczekiwań rynku pracy. 

doradca zawodowy

Tym, co wyróżnia doradztwo zawodowe dla dorosłych jest to, że takie osoby są świadome siebie – własnych możliwości, potrzeb i oczekiwań. Dorośli, na spotkaniach z doradcą zawodowym, bardzo często dzielą się przemyśleniami, mówią otwarcie o potrzebie zmiany, skarżą się na wypalenie zawodowe, wspominają o swoich obawach i lękach, które dotyczą ich sytuacji życiowej, jak również tej na rynku pracy.

Dorośli wiedzą, jakie rzeczy są dla nich aktualnie ważne, głębiej znają swoje wartości, dzięki czemu są świadomi, co na danym etapie życia nie jest już dla nich istotne. Na spotkaniach wiele dorosłych osób dochodzi do smutnych wniosków, że cele zawodowe, jakie dotychczas realizowali nie były istotne dla nich, lecz spełniały tylko oczekiwania innych. Z tego właśnie powodu doradztwo zawodowe dla dorosłych jest niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu wiele osób może odkryć siebie na nowo i rozpocząć zupełnie inną ścieżkę kariery.

Podczas spotkań doradca zawodowy pomaga danej osobie – służy wsparciem i pomocą. Dorośli mają możliwość skonfrontowania się ze swoimi wyobrażeniami, przekonaniami i aspiracjami, które często są już nieaktualne lub nie odpowiadają oczekiwaniom rynku pracy. Doradca zawodowy to osoba, która pomaga zdobyć wiedzę, wskazując jednocześnie instytucje, które również mogą pomóc rozwiązać dane problemy.