Obowiązki koordynatora BHP w firmie

Kodeks Pracy wymaga od pracodawców, którzy zatrudniają pracowników, wprowadzenie zasad z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. O ile w organizacji jest zatrudnionych zaledwie kilka osób, o tyle w przypadku większej ilości pracowników konieczne jest wyznaczenie koordynatora BHP. To właśnie on będzie sprawował kontrolę nad zasadami BHP, weryfikował wszystkie sytuacje, w których mogło dojść lub doszło do wypadku przy pracy, a także zajmie się szkoleniem zatrudnionego personelu. 

Warto jednak wiedzieć, iż osoba wyznaczona na stanowisko koordynatora BHP powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje. Niestety, do tej pory żadne przepisy nie reguluje jakie umiejętności powinien posiadać koordynator BHP. Odpowiedzialność osoby na tym stanowisku wymaga jednak, aby koordynator BHP nie tylko posiadał aktualne szkolenia z zakresu BHP, ale również wiedział w jaki sposób skutecznie łączyć swoją funkcję z działaniem organizacji. 

Kim jest koordynator BHP w przedsiębiorstwie?

Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy jest istotna z punktu widzenia pracodawcy. Wynika to przede wszystkim z zapisów w Kodeksie pracy, który wyraźnie wskazuje, iż pracodawca zatrudniający w swojej firmie pracowników, jest zobowiązany zapewnić im bezpieczne środowisko pracy i wdrożyć zasady BHP. Jednocześnie art. 208 Kodeksu pracy zobowiązuje właścicieli firm do wyznaczenia koordynatora do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Pomimo tego, że samo wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia pracodawcy od przedstawienia wszystkich zagrożeń i ryzyka związanego z pełnieniem obowiązków dla jego firmy, obecność koordynatora jest niezbędna. 

Koordynator BHP to jednak nie osobne stanowisko w żadnej firmie. To funkcja, która powinna być wyznaczona w konkretnych sytuacjach. Obecnie coraz częściej zdarza się, że w jednym miejscu pracy zatrudnieni zostają pracownicy przez różnych pracodawców. W efekcie właściciele przedsiębiorstw są zobowiązani do m.in.: 

  • współpracy ze sobą, 
  • ustalenia zasad współdziałania, ze szczególnym uwzględnieniem środków i kroków, jakie mogą podjąć w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i bezpieczeństwa zatrudnianych pracowników, 
  • wyznaczenia koordynatora ds. BHP, który będzie prowadził nadzór nad bezpieczeństwem dla każdego z pracodawców, 
  • wzajemnego informowania siebie o każdym działaniu, mającym na celu zapobieganiu zagrożeń. 

Kto może zostać koordynatorem BHP w organizacji? 

Przepisy Kodeksy pracy zobowiązując pracodawców do wyznaczenia koordynatora BHP. Natomiast nie regulują już kto może takim koordynatorem zostać oraz jaki powinien mieć zakres obowiązków. Specjaliści ds. BHP wskazują jednak, iż koordynator BHP w przedsiębiorstwie powinien przede wszystkim posiadać odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Dodatkowo niezbędna jest znajomość przepisów BHP, a także umiejętność wykorzystania ich w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub życia pracownika. 

Koordynator BHP to także osoba pełniąca funkcję negocjacyjną – zwłaszcza w sytuacjach potencjalnie zagrażających życiu bądź jeśli pracodawca wykorzystuje materiały mogące przyczynić się do wystąpienia wypadku przy pracy. 

Koordynator ds. BHP pełni również funkcję łącznika pomiędzy każdym z pracodawców. To właśnie on powinien reagować na wszelkie nieprawidłowości i proponować rozwiązania dla każdego z pracodawców.  

Obowiązki koordynatora BHP zgodnie z przepisami 

Przepisy KP nie regulują konkretnego zakresu obowiązków osoby pełniącej funkcję koordynatora BHP. Jednakże fakt, iż powinien on sprawować kontrolę nad przepisami BHP oraz współpracy pomiędzy pracodawcami w tym zakresie, można wytypować podstawowe obowiązki leżące w jego zakresie. 

Podstawowym obowiązkiem koordynatora BHP jest prowadzenie dokumentacji, eliminowanie potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy, a także informowanie właściciela organizacji o łamaniu przepisów BHP i sporządzanie z nich raportów wraz z rozwiązaniem problemu w przyszłości. 

Do obowiązków koordynatora BHP zaliczamy również: 

  • prowadzenie kampanii BHP, zapewniającej bezpieczeństwo pracy w miejscu pracy, 
  • prowadzenie kontroli poszczególnych stanowisk i weryfikacja ich bezpieczeństwa, 
  • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nadzór BHP w organizacji, 
  • organizacja szkoleń wstępnych i okresowych. 

 Zakres obowiązków koordynatora BHP musi odpowiadać potrzebom pracodawcy oraz środowiska pracy. Z racji tego, że obecność koordynatora nie jest potrzebna przez cały czas, wielu pracodawców decyduje się na outsourcing tej funkcji, bądź przeszkolenie i wytypowanie odpowiedniej osoby ze swojego personelu. 

W większości przypadków obowiązki koordynatora BHP są wyznaczane przez pracodawcę, który może nadać takiej osobie odpowiednie uprawnienia. Dzięki nim praca koordynatora jest bardziej efektywna i pozwala na ochronę zdrowia oraz życia pracowników.