Na co zwrócić uwagę przy formułowaniu polityki środowiskowej zgodnie z normą ISO 14001?

Szkolenia ISO14001:2015

Umiejętne zarządzanie środowiskiem naturalnym, czyli wszelkie działania mające na celu utrzymanie lub poprawę stanu środowiska naturalnego, mają wpływ na zdrowie ludzi. Działania przedsiębiorstw i różnych instytucji powinny opierać się o zasady normy ISO 14001. Jakie są korzyści certyfikacji ISO 14001? Jak osiągnąć równowagę między środowiskiem, społeczeństwem a ekonomią?

Czym jest polityka środowiskowa?

Polityka środowiskowa to rodzaj polityki realizowany w zakresie zarządzania środowiskiem. Jest to system działań, które wiążą się z wpływem społeczeństwa na przyrodę, naturę i ekosystem. Polityką środowiskową określa się więc zbiór zasad, które mają prowadzić do regulowania zasad dotyczących konkretnych celów i założeń w zakresie ekologiczności. Działania związane z polityką środowiskową często określa się jako politykę ekologiczną lub ekopolitykę, ponieważ uznaje się, że jest to świadome i celowe działanie, które polega na racjonalnym i zrównoważonym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego, ale jednocześnie na ochronie surowców i umiejętnym kształtowaniu wiedzy i umiejętności mających za zadanie poprawić jakość środowiska naturalnego.

Szkolenia ISO14001:2015
Podczas tworzenia polityki środowiskowej przydatne mogą okazać się szkolenia ISO 14001:2015 prowadzone przez Bureau Veritas.

Polityka środowiskowa a funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Głównym celem polityki środowiskowej jest ochrona przyrody. Każde przedsiębiorstwo, które realizuje politykę środowiskową i realizuje zalecenia zrównoważonego rozwoju, swoje działania opiera o system założeń, dzięki którym realizuje przyjęte cele. Wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności, sposobu wytwarzania produktów czy świadczenia usług. Jak pisze Sławomir Nahotko w “Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem”: 

Polityka środowiskowa jest opracowaną przez przedsiębiorstwo definicją zamierzeń i zasad związanych z całością prowadzonej działalności, stanowiąca ramy działań podejmowanych przez jednostkę, a także umożliwiająca określenie celów i zadań środowiskowych. Powinna być ona odpowiednia do charakteru, skali oraz aspektów środowiskowych związanych z jej działalnością, wyrobów i usług. Powinna także posiadać odniesienie do rzeczywistych działań, produktów i usług świadczonych przez jednostkę organizacyjną i angażować ją w proces stałej poprawy poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu i zgodności z obowiązującym ustawodawstwem.

Norma ISO 14001 – co oznacza

Norma ISO 14001 to norma zbierająca przepisy związane z organizacją Systemy Zarządzania Środowiskiem. Dotyczy przedsiębiorstw i instytucji, w których trzeba wspomagać działania w zakresie ochrony środowiska. Głównym zadaniem i zasadnością stosowania normy ISO 14001 jest zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza czy niszczeniu klimatu. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 to standard, który funkcjonuje na podstawie międzynarodowych przepisów i wytycznych. Zastosowanie normy ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom prowadzenia różnych działań, a także przygotowanie do umiejętności odpowiedniego reagowania np. w sytuacji zagrożenia ekologicznego. Najnowsza wersja certyfikacji to ISO 14001:2015.

Dlaczego zarządzanie środowiskiem jest ważne?

Podstawowym założeniem prowadzenia certyfikacji ISO 14001 i stosowania systemów zarządzania środowiskowego jest próba znalezienia złotego środka, którym jest osiągnięcie i zachowanie równowagi między środowiskiem naturalnym, działaniami ludzi, a zmiennymi uwarunkowania ekonomicznymi. Uwzględnianie w planach i strategiach biznesowych wpływu na środowisko naturalne jest obecnie niezwykle istotne. Każda firma, przedsiębiorstwo czy instytucja, która wdraża wymagania ISO 14001, musi mieć świadomość, że jej działania mają wpływ nie tylko na najbliższe otoczenie, ale na środowisko ogólnie. Perspektywa zniszczenia środowiska i zdewastowania zasobów naturalnych powinna być bliska przedsiębiorstwom, od których wymaga się, aby uwzględniały na każdym etapie prac wpływ na środowisko i podejmowały działania mające na celu jego ochronę.

Kto musi przygotować normę ISO 14001

Staranie się o certyfikat ISO 14001 może podjąć każdego rodzaju firma, przedsiębiorstwo, organizacja czy instytucja. Wielkość także nie ma znaczenia. Może to być lokalny biznes, jak i międzynarodowa korporacja. Szczególne ważne, aby o certyfikat starały się organizacje usługowe obarczone dużym ryzykiem negatywnego wpływu na środowisko, ale firmy o niskim ryzyku także mogą się starać o certyfikat zgodności z normą ISO 14001. Co więcej, warto aby normę mogły spełniać przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórcze. Do przygotowania wdrożenia normy ISO 14001 nie ma znaczenia także rodzaj organizacji. Może to być firma działająca w sektorze prywatnym, ale także w sektorze publicznym.